BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
SGK ZONGULDAK İL MÜDÜRLÜĞÜ


Zonguldak Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 2024 yılı ihtiyacına istinaden İade Alınan Tıbbi Cihazların Bakım ve Onarım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1200881

1-İdarenin
a) Adı : SGK ZONGULDAK İL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : MEŞRUTİYET MAH.UZUNMEHMET CAD.NO.11 ZONGULDAK 67100 ZONGULDAK MERKEZ/ZONGULDAK
c) Telefon ve faks numarası : 3722522610 - 3722522619
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : Zonguldak Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 2024 yılı ihtiyacına istinaden İade Alınan Tıbbi Cihazların Bakım ve Onarım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 10 KALEMDE İADELİ TIBBİ CİHAZ BAKIM VE ONARIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Zonguldak Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Zonguldak Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.01.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024
d) İşe başlama tarihi : 01.01.2024


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 30.11.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : ZONGULDAK SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 5. KAT TOPLANTI SALONU Meşrutiyet Mah. Uzunmehmet Cad. No:11 Merkez/Zonguldak


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Tıbbi Cihaz bakım / onarım hizmeti vermeye yetkili olduğuna dair Sanayi Bakanlığı veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini kuruma teslim edecektir,
Bakım ve onarımı yapacak personel teknik servis raporu düzenleme yeterlilik belgesine sahip Biyomedikal Mühendisi ,Biyomedikal teknikeri/teknisyeni, Elektrik-elektronik teknikeri veya teknisyeni olacaktır. Bu elemanların diploma ve diğer teknik eğitim sertifikaları, varsa iş deneyim belgeleri  kuruma verilecektir.
Firma iş konusu cihazların bakım onarımın da kullanılacak test cihazlarının (Basınç, Flow, Volüm, Solunum, db, Oksijen, Sıcaklık, Nem ölçümlerini yapabilen) kalibrasyon cihazları ve diğer elektronik ölçüm ve test cihazlarına sahip olacaktır. Bu cihazların periyodik kalibrasyon belgeleri olacak, istenildiğinde ve yenilendikçe Kuruma ibraz edilecektir.
d) Cihazlarda kullanılacak sarf malzemeler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olması ve bu malzemelerin TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğuna dair belge ibraz edecektir.
e) Firma, bünyesinde iş konusu cihazların bakım onarımını yaptıracağı biyomedikal teknikeri veya elektrik-elektronik teknikeri bulundurmalıdır. Bu elemanların yaptıkları işi denetlemek üzere, Biyomedikal, Makine, Elektrik-Elektronik mühendisliği dallarından birinde eğitim görmüş en az 1 mühendis bulundurmalıdır. Teknik servis raporlarının altında mutlaka firma   mühendisinin onayı olmalıdır.    Bu elemanlara ait diploma ve diğer teknik eğitim sertifikaları ve varsa iş deneyim belgeleri Kuruma verilecektir.
f) Cihazların onarımında kullanılan sarf malzeme ve yedek parçalara ait UTS belgeleri istendikçe kuruma ibraz edilecektir.
g) Yüklenici firma Sağlık Bakanlığının 2020/6 sayılı Genelgesinde belirtilen Tıbbi Cihaz Teknik Servis ve sağlayıcılarının kriterlerini karşılayacak belgelere sahip olmak zorundadır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sektörde yapılmış, içeriğinde tamamı veya bir kısmı ihale konusu işleri içeren tıbbi cihaz bakım onarım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

Kaynak: Haber Merkezi