DERE ÇIKIŞ MAHMUZ İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Alaplı Deresi Denize Çıkış Mahmuzları İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/582540

1-İdarenin
a) Adı : ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : EMEK HAKKI TURAYLIÇ NO:5 06338 Emek ÇANKAYA/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3122031654 - 3122031465
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Alaplı Deresi Denize Çıkış Mahmuzları İnşaatı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 130 m Kuzey Koruma Mahmuzu, 130 m Güney Koruma Mahmuzu
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Alaplı/ZONGULDAK
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 1000 (Bin) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 04.06.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Zemin Kat Konferans Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Ait Tebliğde yer alan A-X grubu işler benzer iş kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Belge Adı Açıklama
İnşaat Mühendisliği


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları
ALAPLI DERESİ DENİZE ÇIKIŞ MAHMUZLARI İNŞAATI İŞİ FİYAT DIŞI UNSURLARA AİT AÇIKLAMA

A. Değerlendirme “Teklif Fiyatı Puanlaması” , “İş Kalemleri Puanlaması” ve “Deneyim Puanlaması” olmak üzere üç kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif Fiyatı Puanlaması (TFP) (55 Puan):
Teklif fiyatı puanlaması 55 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 55 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları;
 TFP = (TFmin x 55) / TF formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
TFP: Teklif fiyat puanını,
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatını, ifade eder.
A.2. İş Kalemleri Puanlaması (İKP) (35 Puan):
İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik puanlaması 35 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik puanlamasına ait iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Sıra İş Kalemi No Minimum Teklif Oranı Maksimum Teklif Oranı Puan
1 74.026.0052 33,00 47,50 14,93
2 74.080.0006 11,10 15,90 5,00
3 74.101.0002-Ö 7,10 10,30 3,23
4 74.026.0063 6,80 9,80 3,09
5 74.030.0010 4,80 6,80 2,15
6 74.101.0003-Ö 4,50 6,50 2,06
7 74.006.0011 3,20 4,70 1,47
8 74.101.0006-Ö 2,60 3,70 1,12
9 74.006.0010 2,50 3,50 1,05
10 74.006.0004 1,10 1,50 0,45
11 74.090.0005 1,10 1,50 0,45
Toplam= 35,00
A.2.1. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dâhil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.
A.2.2. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır.
A.2.3. İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri için puan alamayacaklardır.
A.2.4. İKP puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.
A.3. Deneyim Puanlaması (DP) (10 Puan):

İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında Kamu veya Özel Sektöre karşı yapmış olduğu işlerden almış olduğu, ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 15 yıl içinde tamamlayarak geçici kabulü yapılan veya devam eden işlerde iş durum belgesi almaya hak kazanılan, tek sözleşmeye bağlı;
  • (DP1) : Teklif edeceği bedelin müstakil olarak %80'ine eşit veya az olmamak üzere A-X grubu deniz yapıları İş Deneyim Belgesi, ihale ilan tarihi itibariyle güncellenerek puanlama yapılacaktır.
 
  • (DP2) : Teklif edeceği bedelin müstakil olarak %70'ine eşit veya az olmamak üzere A-X grubu deniz yapıları İş Deneyim Belgesi, ihale ilan tarihi itibariyle güncellenerek puanlama yapılacaktır.

İş deneyim belgeleri değerlendirilirken denetim ve yönetim faaliyetleri nedeniyle alınan belge tutarları beşte bir oranında dikkate alınacaktır. İş deneyim belgesinin iş ortaklığına ait olması durumunda belgedeki ortaklık oranında değerlendirmeye alınacaktır.
Ortak girişim olarak ihaleye katılan isteklilerden sadece pilot ortağa ait olan (DP1) ve (DP2) için verilen İş Deneyim Belgesi değerlendirmeye alınacaktır.
                                                                                                                    
(DP1) için koşulu sağlayan İş Deneyim Belgesi sayısı Puan
0 ise -0-
1 ise     -7-

puan alacaklardır.
 
(DP2) için koşulu sağlayan İş Deneyim Belgesi sayısı Puan
0 ise -0-
1 ise     -3-

puan alacaklardır.
DP için belge sunmayan istekliler bu kısımdan 0 (sıfır) puan alacaklardır.
DP hesaplanırken geçerli olan İş Deneyim Belgelerinden ihale ilan tarihi itibarıyla güncel bedeli en yüksek olan belgeler dikkate alınacak olup, sunulan iş deneyim belgelerinin tutarları toplanmayacaktır.

Her bir grup için ayrı iş deneyim belgeleri sunulacak ve DP hesaplanırken 2 grubun puan toplamları alınacaktır.
(DP =(DP1) + (DP2))


A.4. Toplam Puan (TP):
Toplam puan: “Teklif Fiyatı Puanlaması”, “İş Kalemleri Puanlaması” ve “Deneyim Puanlaması” puanlarının toplamıdır.
TP= TFP + İKP + DP formülü ile hesaplanacaktır.
B. Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif:
“Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, Toplam Puanı (TP) en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.”
TP’nin eşit olması durumunda Teklif Fiyatı düşük olan isteklinin teklifi; Teklif fiyatlarının da eşit olması halinde Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 64.2. maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif” belirlenecektir.
Fiyat dışı unsurlara ait ayrıntılı açıklama doküman olarak yüklenmiştir. İdari Şartnamede ve İlanda fiyat dışı unsurlara ilişkin açıklamaların düzgün görüntülenememesi halinde doküman olarak indirilip görüntülenebilir.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

(16.11.2013 tarihli ve 28823 sayılı ile 30.11.2013 tarihli ve 28837 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak N katsayısı 1 alınmıştır.)

 

#ilangovtr Basın No ILN02028487