2024 Yılı Mali Bütçesi ve Performans Programı'nın görüşüldüğü meclis toplantısında Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nun mesajı okundu. 

Zabıta ile kamyon şoförünün park tartışması: O anlar kamerada Zabıta ile kamyon şoförünün park tartışması: O anlar kamerada

Meclis Toplantısı, bir önceki birleşimin tutanak özetinin okunup onaylanması ile başladı. 

Gündemin tek maddesi şöyle:
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. maddesi gereğince; stratejik plan ve programlarda yer alan amaç ve hedeflere göre, İl Özel İdaresince hazırlanan, 2024 Yılı Performans Programı görüşüldü. 

İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Kokulu, 
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu tarafından 2024 Yılı Performans Programı ile ilgili meclise gönderdiği mesajı okudu. 

Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun mesajı şu şekilde 

"Bilindiği üzere, İl Özel İdaresinin temel amacı, halkın mahalli müşterek nitelikte ihtiyaç duydukları hizmetlerin etkili bir şekilde karşılanmasıdır. Bu doğrultuda İl Özel İdareleri; 5018 sayılı “ Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” ile 5302 sayılı “İl Özel İdaresi Kanunu” doğrultusunda, “Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporları” nı hazırlamakta ve uygulamaktadırlar. Söz konusu kanunlarda belirtildiği üzere, İdaremiz, kaynaklarını, kamu mali yönetiminin temel ilke ve araçları çerçevesinde, stratejik önceliklere göre tahsis etmekte, temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmalarını da gözeterek hesap verebilirlik ilkesine yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. 2020-2024 dönemini kapsayan kurumsal stratejik planımızı da esas alan 2024 yılı performans programında, İl Özel İdaremiz tarafından gerçekleştirilecek faaliyet ve projeler öngörülmüştür. 
İl Özel İdaremizin bütün birimlerinin katkısıyla hazırlanan 2024 Yılı Performans Programının veri, bilgi ve belgeleriyle; mali saydamlık, hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda, etkinlik ve verimlilik açısından katkı sağlamasını, İlimize hayırlı olmasını temenni ederim."
2024 Yılı Performans Programı,  Plan ve  Bütçe Komisyonuna görüşülmek havale edildi. 

Kaynak: Öznur Güneş