OYUN ELEMANLARI,DIŞ MEKAN SPOR ALETLERİ  İLE SENTETİK ZEMİN KAPLAMA SATIN ALINACAKTIR
KİLİMLİ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Oyun Elemanları, Dış Mekan Spor Aletleri ve Sentetik Zemin Kaplama Montaj ve Uygulamalar dahil mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2023/604059
1-İdarenin
a) Adı
:
KİLİMLİ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi
:
Merkez mahallesi Yeni İstasyon sokak No:1/18 67500 KİLİMLİ KİLİMLİ/ZONGULDAK
c) Telefon ve faks numarası
:
3722651005 - 3722651305
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı
:
Oyun Elemanları, Dış Mekan Spor Aletleri ve Sentetik Zemin Kaplama Montaj ve Uygulamalar dahil
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
7 Kalemden oluşan çeşitli oyun grubu, oyun elemanları, dış mekan spor aletleri, kauçuk, EPDM zemin kaplamaları alım, montajveuygulama işidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
Kilimli /Zonguldak
ç) Süresi/teslim tarihi
:
60 takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi
:
sözleşme imzalandığı tarihten itibaren

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
10.07.2023 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
Kilimli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi veya
c) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi veya
ğ) Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,
İstekli yukarıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
 Yüklenici tüm malzemelerden ve iş güvenliğinden sorumludur. Kullanılacak bütün malzemeler en az 5 (beş) yıl ve montajları en az 2 (iki) yıl garanti kapsamında olacaktır.
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
Teknik şartnamede yer alan tüm ürünler ile ilgili aşağıda istenen ürün uygunluk belgeleri, TÜRKAK onaylı Türk Standartları Enstitüsü kurumundan veya dengi kurumlardan alınmış olmalıdır.
YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA SUNULACAK BELGELER 
TS EN 16630 (Açık Hava egzersiz aletleri Güvenlik gerekçeleri ve deney yöntemleri)
TSEN 1176-2+AC (Salıncaklar için özel güvenlik kuralları ve deney metodları)
TSEN 1176-3 (Kaydıraklar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları)
TSEN 1176-1 (Genel güvenlik kuralları ve deney metodları)
SÖZLEŞME IMZALAMADAN ÖNCE IDAREYE SUNULACAK EVRAKLAR
a)ÜRETİCİ ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASI (Tasarım-Üretim ve montaj hatalarından dolayı oluşabilecek kazalar sebebiyle idareye açılabilecek tazminat davalarını karşılamak üzere kaza başına en az 7.500.000,00 TL teminat bedeli içeren sigorta poliçesi sunulmalıdır.Bu poliçe garanti süresince yenilenmelidir.
b)Malzemeler teslim süresinde Kilimli Belediyesi ambarlarına teslim edilecek olup montaj ve uygulama işleri Kilimli Belediyesinin belirlediği ileri tarihte yapılacaktır.
Bununla ilgili taahhütname sözleşmeden önce verilecektir.
 c) 1-Polietilen ürünlerin renk solmasına karşı dirençli Işık haslığı skala değeri sunucu: 6 olduğunu gösteren, Türkçe test raporu. Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır.
d)Polietilen ürünlerin TS EN 71-2 Standartları gereğince Yanmazlık deneyi olumlu Türkçe test raporu, sözleşmeden önce idareye teslim edilecektir. Rapor Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır.
e) TS EN ISO 2409 Çapraz Kesme (Boyalar ve vernikler-çapraz kesme deneyi)
Yeterlilik Bilgi tablosunda istenilen Kalite Belgeleri idare tarafından tevsik amaçlı istenildiğinde orijinalini veya noter onaylısını idareye sunmakla yükümlüdür.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 
Editör: Ender Yüksel