5 gündem maddesinin görüşüldüğü mecliste İller Bankası'ndan 258 milyon 160 bin TL. kredi kullanılması oy birliği ile kabul edildi. 

Renda Okay ile Dilek Demirel istifa etti Renda Okay ile Dilek Demirel istifa etti

Gündemin 3'üncü maddesi şöyle:
İdaremiz hizmetlerinde kullanılmak muhtelif cins ve adette tesis, iş makinası ve araç alımı için, İller Bankası A.Ş' den 258.160.000,00 TL (İkiyüzellisekizmilyonyüzatmışbin) kredi kullanılması hususunun, görüşülmesi. 

Gündemin 4'üncü maddesi şöyle:
İdaremizin 2023 yılı gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 17 inci maddesine göre oluşturulan Denetim Komisyonunda, Zonguldak Defterdarlığında Defterdarlık Uzmanı olarak görev yapan Neriman Kara’nın, 08-26 Şubat tarihleri arasında (hafta içi ve sonu), Denetim Komisyonunda görevlendirilmesi ve adı geçene, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 17 inci maddesinde belirtilen ücret miktarını aşmamak kaydıyla, ödenecek günlük ücretin tespiti hususunun görüşülmesi.


Gündemin 5'inci maddesi şöyle:
Alaplı İlçe merkezinin sosyal, kültürel, barınma ve eğitim gibi ihtiyaçlarını karşılayacağı, yeni gelişme alanı oluşturabilmek amacıyla, söz konusu Osmanlı Köyü; 113 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 parseller ile 112 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19, 20, 21 ve 22 parsel numaralı taşınmazların köy yerleşik alan sınırı içine alınması için gerekli işlemlerin yapılması ile ilgili; İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Tarım ve Orman, Köylere Yönelik Hizmetler, Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 4 – 3 – 1 – 4 – 1 – 2 sayılı raporlarının görüşülmesi. 
Gündem maddesi komisyonlardan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.


Gündemin 6'ncı maddesi:
Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde, çatılarla ilgili tüm ihtiyaçları karşılayacak netlikte açık hükümler bulunmamakta olup; kırsalda yaşayan vatandaşlar tarafından, gelişen yapı teknolojileri, yapı malzemelerinde çeşitlilik, ortaya çıkan farklı ihtiyaç ve kullanım şekli ile yöresel yapı karakteri de göz önüne alınarak yapılması planlanan inşaatlarda “çatılarda farklı modelleme”lere ilişkin talepler Meclisimize gelmekte olup; 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri kapsamında konunun değerlendirilmesi ve bahsi geçen konularla ilgili karar alınmasına, varsa söz konusu yönetmelikte açıkça belirtilmemiş hususların uygulamada yeknesaklık sağlanması maksadıyla belirli kıstaslara bağlanması ile ilgili Köylere Yönelik Hizmetler, Ar-Ge, Çevre ve Sağlık, İmar ve Bayındırlık ile Plan ve Bütçe Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 4 – 1 – 4 – 5 – 3 sayılı raporlarının görüşülmesi. 
Gündem maddesi komisyonlardan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.


Gündemin 7'nci maddesi şöyle:
Kozlu İlçesi Uzungüney Grup Yolu üzerinde, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren yaklaşık 200 metrelik bir alan bulunmaktadır. Bahsi geçen alanda bulunan kayalar can ve mal güvenliğini tehlikeye soktuğundan, kayaların temizlenmesi ile ilgili gerekli kurum izinlerinin alınması ile ilgili; İmar ve Bayındırlık, Köylere Yönelik Hizmetler ile İçişleri Komisyonlarının ortakalaşa hazırlamış oldukları 7 – 6 – 2 sayılı raporlarının görüşülmesi. 
Gündem maddesi komisyonlardan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.

Muhabir: Öznur Güneş