5 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısı, bir önceki birleşimin tutanak özetinin okunup onaylanması ile başladı. 

Gündemin 3'üncü maddesi şöyle:
İl Özel İdaresi, 2023 yılı kesin hesabının görüşülmesi. Gündem maddesi oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi. 

Gündemin 4'üncü maddesi şöyle:
Çaycuma İlçesi, Kayıkçılar Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 101 ada, 178 parsel numaralı, 18.921,21 m² yüzölçümlü, niteliği arsa olan taşınmazın, S.S Çaycuma Oto Galericiler Sitesi Kooperatifi tarafından Galericiler Sitesi yapılmak üzere İdaremizce hazırlanacak protokol kapsamında mülk sahibi Hazine tarafından belirlenecek yıllık kira bedeli üzerinden adı geçen Kooperatife 14.12.2053 tarihine kadar kiralanması ile ilgili, İmar ve Bayındırlık, Sanayi ve Ticaret, Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 17 – 1 – 10 – 7 sayılı raporlarının görüşülmesi. 
Gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.


Yapılan görüşmeler neticesinde; Çaycuma Ilçesi, Kayıkçılar Mahallesindebulunan mülkiyeti Hazineye ait 101 ada, 178 parsel numaralı, 18.921,21 m² yüzölçümlü,niteliği arsa olan taşınmazın tamamının S.S Çaycuma Oto Galericiler Sitesi Kooperatifitarafından Galericiler Sitesi yapılmak üzere Il Ozel Idaresine 30 yıl süreyle Irtifak HakkıTesis edilebilmesi için 2886 sayılı Devlet Ihale Kanununun 51/g maddesi uyarınca 04.12.2023 tarihinde yapılan ihale sonucunda; Çaycuma Kaymakamlığı Çaycuma Milli Emlak Şefliğince birinci yıl için ihale bedeli olan 492.000,00 TL'nin yüzde yirmi (%20'si)oranındaki ön izin bedeli olan 98.400,00 TL üzerinden 15.12.2023 tarihli ön izin sözleşmesiyle Idaremize bir (1) yıllığına ön izin verilmiştir.
Söz konusu arsanın S.S Çaycuma Oto Galericiler Sitesi Kooperatifi tarafindan Galericiler Sitesi yapılmak üzere Idaremizce hazırlanacak protokol kapsamında mülksahibi Hazine tarafından belirlenecek yıllık kira bedeli üzerinden 5302 sayılı Il Ozel Idaresi Kanununun 64 üncü maddesi ve 10 uncu maddesinin (f) fikrası uyarinca adı geçen Kooperatife 14.12.2053 tarihine kadar kiralanmasına, Komisyonlarımız oy birliği ile karar verilmiştir.


Gündemin 5'inci maddesi şöyle:
Alaplı İlçesi, Kılçak Köyü hudutları dahilinde bulunan, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri kapsamında, Alaplı Belediyesi Belediye ve mücavir alan sınırları dışında, İdaremiz görev ve sorumluluk alanında ve Kılçak Köyü köy yerleşik alan sınırı içinde kalan 49 hektar alan üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının ile ilgili İmar ve Bayındırlık, Sanayi ve Ticaret, Çevre ve Sağlık ile Ar-Ge Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 18 – 2 – 11 – 2 sayılı raporlarının görüşülmesi. 

Zonguldak’ın eğitim durumu açıklandı Zonguldak’ın eğitim durumu açıklandı

Gündem maddesi komisyonlardan geldiği gibi oy birliği ile kabul edildi.
Bir sonraki meclis toplantısının 6 Mayıs Pazartesi günü yapılması kararıyla sona erdi. 
 

Muhabir: Öznur Güneş