15  ADET TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İLANI

Madde 1. Aşağıda tapu ve niteliği belirtilen Devrek Belediye Başkanlığının özel mülkiyetindeki taşınmaz malın kiralama ihalesi aşağıda belirtilen tarih ve saatte Devrek Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda 2886 sayılı İhale Kanununun 35/ c Maddesi gereğince Açık artırma usulü ile 5 (beş)  yıllığına kiralanacaktır.
İDARENİN:
Adı                          : Devrek Belediye Başkanlığı
Adresi                     : Eski  Mah. 750 Nolu Sokak  No:1(Şehirler Arası Otobüs Terminali)
Telefon No             : 0 372 556 1735
 Faks No                 : 0 372 556 6036
 İlgili birim             : Gelirler Müdürlüğü
İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve telefon numaralarından irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2. İhale kapsamıyla birlikte taşınmazlar ile ilgili bilgiler, aşağıda verilmiştir

İL - İLÇE Mevkii Kullanım Şekli ve Amacı Yüzölçüm (Taban Alan) m2 Kiralama Süresi Muhammen Bedel   (TL) Geçici Teminat(TL) Ödeme Şekli İhale Tarihi Saati
Zonguldak
Devrek
Yeni  Mah.
608 Nolu Sokak No:5/A 
İŞYERİ
( Dükkan v.b)
26  M2 5 Yıl 7.000,00 TL 12.600,00 TL   
      Aylık
30/05/2024 09:00
Zonguldak
Devrek
Yeni  Mah.
608 Nolu Sokak No:5/B 
İŞYERİ
( Dükkan v.b)
22 M2 5 Yıl 4.000,00 TL 7.200,00 TL       Aylık 30/05/2024 09:15
Zonguldak
Devrek
Yeni  Mah.
608 Nolu Sokak No:5/C 
İŞYERİ
( Dükkan v.b)
22 M2 5 Yıl 4.000,00 TL 7.200,00 TL Aylık 30/05/2024 09:30
Zonguldak
Devrek
Yeni  Mah.
608 Nolu Sokak No:7/ A
İŞYERİ
( Dükkan v.b)
22 M2 5 Yıl 4.000,00 TL 7.200,00 TL Aylık 30/05/202 09:45
Zonguldak
Devrek
Yeni  Mah.
608 Nolu Sokak No:7/B
İŞYERİ
( Dükkan v.b)
26 M2 5 Yıl 4.000,00 TL 7.200,00 TL Aylık 30/05/202 10:00
Zonguldak
Devrek
Yeni  Mah.
608 Nolu Sokak No:7/C-D 
İŞYERİ
( Dükkan v.b)
48 M2 5 Yıl 10.000,00 TL 18.000,00 TL Aylık 30/05/202 10:15
Zonguldak
Devrek
Yeni  Mah.
Hal İçi Sokak No:7/A 
İŞYERİ
( Dükkan v.b)
34 M2 5 Yıl  2.250,00 TL 4.050,00 TL Aylık 30/05/202 10:30
Zonguldak
Devrek
Yeni  Mah.
Hal İçi Sokak No:7/B 
İŞYERİ
( Dükkan v.b)
16 M2 5 Yıl 2.000,00 TL 3.600,00 TL Aylık 30/05/202 10:45
Zonguldak
Devrek
Yeni  Mah.
Hal İçi Sokak No:7/C 
İŞYERİ
( Dükkan v.b)
18 M2 5 Yıl  2.000,00 TL 3.600,00 TL Aylık 30/05/202 11:00
Zonguldak
Devrek
Yeni  Mah.
Hal İçi Sokak No:7/D 
İŞYERİ
( Dükkan v.b)
34 M2 5 Yıl 4.000,00 TL 7.200,00 TL Aylık 30/05/202 11:15
Zonguldak
Devrek
Yeni  Mah.
Hal İçi Sokak No:7/E 
İŞYERİ
( Dükkan v.b)
17 M2 5 Yıl  2.000,00 TL 3.600,00 TL Aylık 30/05/202 11:30
Zonguldak
Devrek
Yeni  Mah.
Hal İçi Sokak No:7/F
İŞYERİ
( Dükkan v.b)
17 M2 5 Yıl  2.000,00 TL  3.600,00 TL Aylık 30/05/202 11:45
Zonguldak
Devrek
Yeni  Mah.
Hal İçi Sokak No:7/G
İŞYERİ
( Dükkan v.b)
15 M2 5 Yıl  2.000,00 TL  3.600,00 TL Aylık 30/05/202 12:00
Zonguldak
Devrek
Yeni  Mah.
Hal İçi Sokak No:7/H 
İŞYERİ
( Dükkan v.b)
38 M2 5 Yıl 10.000,00 TL 18.000,00 TL Aylık 30/05/202 12:15
Zonguldak
Devrek
Yeni  Mah.
609 Nolu Sokak No:4/1
İŞYERİ
( Dükkan v.b)
110 M2 5 Yıl      500,00 TL      900,00 TL Aylık 30/05/202 13:30


Madde 3. İhaleye ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.
a. İhale Usulü: İhale, 08.09.1983 tarih ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesi uyarınca Açık Artırma Usulü ile yapılacaktır.
b. İhalenin yapılacağı adres: Devrek Belediye Başkanlığı Eski Mah. 750 No’lu Soka No:1 (Şehirler Arası Otobüs Terminali 
PK.67800 Devrek /Zonguldak)
c. Son müracaat-katılım tarihi ve saati ihale tarihinden bir gün önce (29/05/2024) mesai saatinden öncesidir.
d. İhale Komisyonu toplantı yeri: Devrek Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonudur.
İhale dokümanı Devrek Belediye Başkanlığı Gelir Müdürlüğü Eski Mah. 750 No’lu Soka No:1 (Şehirler Arası Otobüs Terminali)   Devrek/Zonguldak adresinden görülebilir. İhaleye girecek olanların ihale dokümanını 1.000,00 TL(Bin Türk Lirası) bedel karşılığı alması gerekmektedir.
Madde 4. İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak belgeler şunlardır:
a. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
1. Gerçek kişi olması halinde ikametgâh ilmühaberi  (ihale tarihinden geriye doğru 1aylık dönem içinde temin edilmiş olacak),
2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı bulunduğuna dair Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içersinde alınmış belge,
b. Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya Noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,
c. Geçici teminatı yatırdığına ilişkin makbuz,
d. İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair Noter tasdikli vekâletname ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
e. Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Gelir Müdürlüğü onaylı yazı,
f. İhaleye girmeye yasaklı olmadığına dair belge yada taahhütname,
g. Müstecirin ihaleye katılacağını belirten dilekçe. (Hangi amaç için kullanılacağı)
Madde 5. 2886 sayılı Kanunun 6. Maddesinde tanımlanan kişiler ihaleye katılamazlar.
Madde 6. Encümen  İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Madde 7. İş bu İhale İlanı, genel bilgi mahiyetinde olup, kiralamalarda ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
(Not: Taşınmaz malın kiralanması için istekliler tarafından verilecek teklif ve geçici teminat miktarı, Türk Lirası (TL) üzerinden verilecektir.)
İLAN OLUNUR                                                                       
                                                                                                                                               
 

Kaynak: Haber Merkezi