SARF KARŞILIĞI FAKO CİHAZI ALIMI
DEVLET HASTANESİ -ÇAYCUMA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


SARF KARŞILIĞI FAKO CİHAZI ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/380983

1-İdarenin
a) Adı : DEVLET HASTANESİ -ÇAYCUMA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : ÇAY MAHALLESI TOPBASI MEVKII 67900 ÇAYCUMA/ZONGULDAK
c) Telefon ve faks numarası : 3726158222 - 3726158505
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : SARF KARŞILIĞI FAKO CİHAZI ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1- FAKO TUBİNG SETİ DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) 230 ADET 2- FAKO TİP SIKACAĞI, PLASTİK 50 Adet 3-ÖN VİTREKTOMİ PROBU, FAKOEMÜLSİFİKASYON CİHAZI UYUMLU, 20G 50 ADET
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : ÇAYCUMA DEVLET HASTANESİ
ç) Süresi/teslim tarihi : CİHAZLAR İDARE TARAFINDAN TAHSİS EDİLECEK YERE, SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞI GÜNÜ İZLEYEN GÜNDEN İTİBAREN 20(YİRMİ) GÜN İÇİNDE YERLEŞTİRİLEREK MONTAJI YAPILACAKTIR VE ÇALIŞIR VAZİYETTE TESLİM EDİLECEKTİR. TESLİMAT SIRASINDA BİR FİRMA YETKİLİSİ MUTLAKA BULUNACAKTIR. TESLİMAT SIRASINDAKİ TÜM MASRAFLAR VE DOĞABİLECEK HASARLARIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ YÜKLENİCİYE AİT OLACAKTIR.MALZEMELER,SÖZLEŞME SÜRESİ BOYUNCA,HASTANEMİZİN TALEBİ DOĞRULTUSUNDA, PARTİ PARTİ TESLİM EDİLECEKTİR.HER PARTİ MAL,SİPARİŞ YAZISININ ELDEN,POSTA,TELEFON VEYA FAKS İLE BİLDİRİLDİĞİ TARİHİ İZLEYEN GÜNDEN İTİBAREN 10 GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.
d) İşe başlama tarihi : İmza Tarihinden İtibaren 1 Takvim Günü.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 04.04.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : ÇAYCUMA DEVLET HASTANESİ TOPLANTI SALONU


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
İsteklilerin  "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında "Satış Merkezi Yetki Belgesi" , teklif dosyasında ibraz edilecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
İsteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemi (OTS)'ye kayıt veya bildirimi aranması zorunludur ve buna ilişkin belgeler teklif dosyasında ibraz edilecektir.İsteklilerin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TİTUBB veya ÜTS kayıt veya bildirimi aranacaktır ve buna ilişkin belgeler teklif dosyasında ibraz edilecektir.Alımı yapılacak ürünlerin TİTUBB veya ÜTS'de tedarikçi firma altında Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt veya bildirim işlemi tamamlanmış olması şartı aranacaktır ve buna ilişkin belgeler teklif dosyasında ibraz edilecektir.Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler için TİTUBB kayıt veya bildirimi aranmayacaktır.Eğer ürün, üreticisi tarafından Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında belgelendirilmemiş ise (tıbbi cihazlar kapsamında değilse) , üreticinin veya ithalatçının Yönetmelikler kapsamında olmadığına dair beyanı esas alınacaktır ve buna ilişkin belgeler teklif dosyasında ibraz edilecektir


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 

#ilangovtr Basın No ILN02005907