Ereğli Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğü ihale ilanına göre Kandilli TTK Lojmanları satışa çıktı. Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü lojmanlar için aranan şartları ve ihale tarihini açıkladı.
Armutçuk bölgesinde bulunan en küçüğü 750 metre kare, en büyüğü ise 1485 metre kare olan lojmanlar ve arsaların satışının en düşük 311 bin TL, en yükseği ise 1milyon 560 TL’den satışa çıkacağı çıkacak.  İhalenin 14 Haziran 2023 Çarşamba günü Ereğli ilçesi Öğretmenevi’nde yapılacak. İhale ile ilgili olarak yayınlanan ilanda şu bilgilere yer verildi: “1-Yukarıdaki tabloda nitelikleri belirtilen taşınmazların (Kamu Konutları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satışı karşılarında belirtilen tarih ve saatlerde Kdz Ereğli Öğretmenevi Toplantı Salonununda  (Müftü Mah. Meydanbaşı Cad. Ay Acity AVM) komisyon huzurunda yapılacaktır.
2-Satışı yapılacak taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
3-İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Kdz Ereğli Milli Emlak Müdürlüğüne (Bağlık Mahallesi Tacettin Halatçı Sok. Belediye Ek Binası No:2/16 KDZ.EREĞLİ/ZONGULDAK)  ulaştırmaları gerekmekte olup, posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Kanunun 37 inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.  a) Gerçek kişilerin, yasal yerleşim yeri belgesi (ikametgah ilmuhaberi) ile nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi (aslı yanında olacak) veya onaylı nüfus kayıt örneği ile adına vekaleten katılacaklarda noter tasdikli vekaletname fotokopisi (aslı yanında olacak)
b) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2023 Yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri. Kamu Tüzel Kişilerinin ise geçici teminata ilişkin belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ve tatbiki imza örneklerinin,
c) Geçici teminata ait belge. (Alındı belgesinde Bağımsız Bölüm Bilgilerinin (Ada-Parsel-Kat ve Bağımsız Bölüm No) açıkça yazılması) İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

ttk lojman satış

1-Yukarıdaki tabloda nitelikleri belirtilen taşınmazların (Kamu Konutları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satışı karşılarında belirtilen tarih ve saatlerde Kdz Ereğli Öğretmenevi Toplantı Salonununda  (Müftü Mah. Meydanbaşı Cad. Ay Acity AVM) komisyon huzurunda yapılacaktır.
2-Satışı yapılacak taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
3-İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Kdz Ereğli Milli Emlak Müdürlüğüne (Bağlık Mahallesi Tacettin Halatçı Sok. Belediye Ek Binası No:2/16 KDZ.EREĞLİ/ZONGULDAK)  ulaştırmaları gerekmekmekte olup, posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Kanunun 37 inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
      a) Gerçek kişilerin, yasal yerleşim yeri belgesi (ikametgah ilmuhaberi) ile nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi (aslı yanında olacak) veya onaylı nüfus kayıt örneği ile adına vekaleten katılacaklarda noter tasdikli vekaletname fotokopisi (aslı yanında olacak)
     b) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2023 Yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri. Kamu Tüzel Kişilerinin ise geçici teminata ilişkin belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ve tatbiki imza örneklerinin,
      c) Geçici teminata ait belge. (Alındı belgesinde Bağımsız Bölüm Bilgilerinin (Ada-Parsel-Kat ve Bağımsız Bölüm No) açıkça yazılması) İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.     
UYARI: Yukarıda istenen belgeler ihale saatinden önce hazır halde (fotokopileri çekilmiş olarak) komisyona sunulacak olup, istenen belgelerden eksiği olanlar kesinlikle ihaleye katılamayacaktır.     
UYARI:Banka şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık  vb. aracılığıyla HAVALE ve EFT yoluyla yapılan geçici teminat ödemelerinin ihale saatinden önce tamamlanarak yatırılan tutarın geçici teminat olarak muhasebeleştirildiğne dair Kdz Ereğli Malmüdürlüğünden alınacak onaylı belgenin ihale saatinde, diğer istenilen belgelerle birlikte İhale Komisyonuna teslim edilmesi gerekmektedir. Banka şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık  vb. aracılığıyla HAVALE ve EFT yoluyla yatırılmış olmakla birlikte geçici teminat olarak muhasebeleştirildiğine dair resmi belge sunulmayan banka dekontları İhale Komisyonu tarafından kabul edilmeyecektir.
 
4- a)Türkiye Taşkömürü Kurumuna (T.T.K) ait olan 17 adet lojmanın satış işlemi 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca KDV'ye tabi olup, ihale bedeli üzerinden alıcıdan ayrıca KDV tahsilatı yapılacaktır. KDV oranı her lojmanın şartnamesinde ayrıca belirtilmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                        b) Kanuni tapu alım ve satım harcı, alıcı ve mülkiyet sahibi idareye ait olup, diğer her türlü vergi, resim ve harçlar alıcıdan tahsil edilecektir.
 
5-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklilk Yapılmasına DairYönetmeliğin 7.maddesi uyarınca, satış bedeli üzerinden 5 milyon TL ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 milyon TL den 10 milyon TL ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş), 10 milyon TL yi aşan kısmı için %0,25 (onbinde yirmibeş) döner sermaye işlem bedeli alınacaktır.
 
6-İhalenin yapıldığı tarihte adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir. İlan metninde fiili durumu DOLU yazanlarda öncelikli alım hakkı bulunmaktadır. Öncelikli alım hakkı sahibi;     
      a) İhale bedelinin öncelikli alım hakkı sahibi tarafından, peşin olarak ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır,     
      b) Taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın;     
          1- En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmiş taksitle.     
          2 -En az yüzde yirmi beşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört taksitle.     
          3-En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle ödenebilir.     
         •Öncelikli alım hakkı sahibi bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fîyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz.
 
7- Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
 
8- Öncelikli alım hakkı sahibinin, kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.     
9- Bedelin yetkili kredi kuruluşlanndan kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısının idareye verilmesi ve bedelin kredi kuruluşu tarafından ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması gerekmektedir.
 
      a) Bankanın ayrıca ekspertiz yaptırması halinde söz konusu ekspertiz raporu idaremizi bağlamayacak olup, söz konusu rapora ilişkin tüm hususlarda Banka ile alıcılar muhatap olacaktır.     
      b) Banka, Alıcının Sözleşme Öncesi Bilgi Formunu, Kredi Sözleşmesini ve ödeme planı ile Banka tarafından talep edilecek sair gerekli belgeleri imzalaması kaydıyla kişiye kredi kullandıracaktır.     
     c) Kredi kullanılarak ödeme imkanı yalnızca satış bedelinin tamamının peşin olarak ödenmesi halinde mümkün olacaktır. Ancak, bu peşin ödemenin bir kısmı için kredi kullanılması mümkündür. Bu durumda peşin ödenmesi gereken bedel ile kredi olarak ödenen bedel arasındaki farkın, kredi kullanan alıcı tarafından tamamlanarak, ödeme suresi içinde Banka nezdinde idaremiz (Hazine) lehine blokede (emanet) tutulması gerekmektedir.
 
10- İhale Komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.     
11- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.zonguldak.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri vww.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir. İLAN OLUNUR
Kaynak: Yeliz Alagöz

Editör: Metin Özden