31 Mart yerel seçimleri için AK Parti aday adaylığı süreci belirlendi.
AK partiden aday olmak için şu yollar izlenecek: 
1. BAŞVURU TARİHLERİ
Aday adaylığı başvuruları aşağıda gösterilen tarihler arasında yapılacaktır.
a) Belediye Başkanlıkları için Başlangıç Tarihi: 9 Kasım 2023
Bitiş Tarihi: 17 Kasım 2023
b) Belediye ve İl Genel Meclisi Üyelikleri için
Başlangıç Tarihi: 9 Kasım 2023
Bitiş Tarihi: 3 Aralık 2023
(Başvurular, hafta sonları da kabul edileceğinden teşkilat binaları açık ve müracaat almaya hazır tutulacaktır).
2. BAŞVURU YERİ
Aday adaylığı başvurulan aşağıda belirtilen parti teşkilat kademelerine yapılacaktır.
a) Belediye Başkan Adaylıkları:
Büyükşehir ve II Belediye Başkan aday adayı başvuruları bizzat yazılı olarak Genel Merkeze veya Genel Merkeze iletilmek üzere İl Başkanlıklarına, İlçe ve Belde Başkan aday adayı başvuruları bizzat yazılı olarak İl Başkanlıklarına veya İl Başkanlıklarına iletilmek üzere İlçe Başkanlıklarına yapılacaktır.
b) İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Üyesi Adaylıkları:
İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Üyelikleri aday adayı başvuruları bizzat yazılı olarak İlçe Başkanlıklarına yapılacaktır.
3. BAŞVURU ŞEKLİ
a) Adaylık ön başvurusu, başvuru.akparti.org.tr adresinde bulunan ilgili seçim türüne ait formların, E-BAŞVURU yöntemiyle doldurularak istenilen eklerle birlikte
sisteme aktarılması suretiyle gerçekleştirilecektir. Söz konusu bu on başvuruyu
kendi imkanlarıyla yapamayanlar ilgili teşkilat birimine bizzat başvurarak
yaptırabileceklerdir.
b) Basvurunun kesinleşmesi için aday adayları, bizzat ilgili teşkilat birimine giderek
sistemde doldurduğu formun çıktısını imzalayacaktır. Aksi halde başvurular
İşleme konulmayacaktır.
c) Başvuru formları, ilgili Teşkilat Kademesince "Gelen Evrak" kayıt defterine tarih ve
sıra numarası verilmek suretiyle kaydedilecek ve aday adayı başvurusunu yapana, başvurunun alındığına dair tarih ve sıra numarasını gösterir "alındı belgesi"
İmzalanıp mühürlenerek verilecektir. (EK:1)
4. BAŞVURUYA EKLENECEK BELGELER
a) Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi (Hangi adaylık türü ile ilgili olduğu belirtilerek adliyelerden veya e-Devlet üzerinden),
b) Diploma fotokopisi (Başvuru sırasında parti yetkilisi tarafından aslı görülmek suretiyle onaylanacak veya e-Devlet üzerinden),
.Birden fazla klasör kullanılan durumlarda klasörlere numara verilecek ve Il adı her klasör üzerine yazılacaktır. Bu durumda aday adaylarının ad ve soyadı listesi, sadece 1 klasöre konulacaktır.
•Aday adaylığı başvuru formlarının birer fotokopisi alınarak başkanlıklarınca muhafaza edilecektir.
-Genel Merkez'e yapılan aday adaylığı başvurularının birer sureti, Genel Merkezin, teslimat sırasında İl başkanlıklarına verilecektir.
Dosyaların Genel Merkeze Teslimi
• Yukarıda belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyaları, İl Başkanı veya İl Seçim İşleri Başkanı ile İl Sekreteri tarafından en geç 18 Kasım 2023 Cumartesi günü saat 19.00'a kadar Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığına alındı belgesi karşılığında bizzat teslim edilecektir.
• Zorunlu hallerde teslimat şartları için Genel Merkez Seçim İşleri Başkanı ile görüşülecektir. Başvuru dosyalarında tüm evrakların eksiksiz olduğu kontrol edilecektir.
9. ADAY BELİRME USULÜ
Tüm seçim çevrelerinde, Parti adaylarının tespiti ve sıralamasında Merkez Yoklaması usulü uygulanacaktır.
10. ADAYLARIN BELİRLENMESİ VE SEÇİM KURULLARIN BİLDİRİLMESİ
-Büyükşehir, II, liçe ve Belde Belediye Başkan Adaylarının, li liçe Seçim kurullarına
bildirilme şekli, Merkez Yürütme Kurulu Kararları ile belirlenerek, Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığı koordinasyonunda, ilgili Seçim Kurullarına teslim edilecektir.
-İlçe Belediye Meclisi ile İl Genel Meclisi asıl ve yedek üye adaylarının belirlenme ve seçim kurullarına verilme şekli Merkez Yürütme Kurulu Kararları ile belirlenerek, Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığı koordinasyonunda, ilgili Seçim Kurullarına teslim
edilecektir.
c) Başvuru formları, ilgili Teşkilat Kademesince "Gelen Evrak" kayıt defterine tarih ve sıra numarası verilmek suretiyle kaydedilecek ve aday adayı başvurusunu yapana, başvurunun alındığına dair tarih ve sıra numarasını gösterir "alındı belgesi" İmzalanıp mühürlenerek verilecektir. 
4. BAŞVURUYA EKLENECEK BELGELER
a) Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi (Hangi adaylık türü ile ilgili olduğu belirtilerek adliyelerden veya e-Devlet üzerinden).
b) Diploma fotokopisi (Başvuru sırasında parti yetkilisi tarafından aslı görülmek suretiyle onaylanacak veya e-Devlet üzerinden),
c) Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C Kimlik numarasını gösterir şekilde),
d) Askerlik durum belgesi (Askerlik şubesinden veya e-Devlet üzerinden alınacak).
e) Bağış dekontu (Bağışlar, 9 Kasım 2023 tarihi ve sonrasında, aşağıdaki 5.maddede belirlenen AFAD hesaplarına yatırılmış olmalı ve dekonta aday adayının adı soyadı, T.C. Kimlik numarası, doğum tarihi ve aday adayı olduğu il/ilçe yazılmalıdır).
f) Adaylık için istifası zorunlu olan kimselerin, ilgili mercilere sunulmuş istifa veya emeklilik dilekçelerinin fotokopisi,
g) Engellilik oranı %40 ve üzerinde olan aday adayları 'Engelli Kimlik Kartı' veya 'Sağlık Kurulu Rapor' fotokopisi.
5. BAŞVURU İÇİN BAĞIŞ MİKTARI ve BAĞIŞ YAPILACAK YER
Belirlenen bağışlar; tüm dünyanın gözleri önünde vahşice işlenen ve soykırıma varan saldırılardan etkilenen Gazze'li kardeşlerimizin temel insani ihtiyaçlarının
karşılanması için AFAD üzerinden iletilecektir.
Bağışlar, söz konusu sebeple açılan AFAD hesaplarından herhangi birine yatırılacaktır. Banka dekontunda aday adayının adı soyadı, T.C. Kimlik numarası, doğum tarihi ve aday adayı olduğu il/ilçe yazılacaktır.
(AFAD tarafından Gazze'li kardeşlerimiz için açılacak olan hesaplara ilişkin banka ve IBAN numaraları en geç 08.11.2023 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığı tarafından 81 ilin İl Başkanlıklarına
bildirilecektir.)
BAŞVURU ESNASINDA ÖDENECEK BAĞIŞ MİKTARI
' Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adaylarından 50.000 TL (Elli Bin Türk Lirası)
- İl Belediye Başkan Aday Adaylarından 30.000 TL (Otuz Bin Türk Lirası)
-İlçe Belediye Başkan Aday Adaylarından 20.000 TL (Yirmi Bin Türk Lirası)
- Belde Belediye Başkanı Aday Adaylarından 10.000 TL (On Bin Türk Lirası)
 Büyükşehirlerdeki Belediye Meclisi Aday Adaylarından 10.000 TL (On Bin Türk Lirası)
• İl Genel Meclisi üyesi ve Büyükşehir 3/9n diğer illerin Belediye Meclisi üyesi aday adaylarından 5.000 TL (Beş Bin Türk Lirası)
ÖDENECEK BAĞIŞLARLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR
• Aday adaylarından ödedikleri bağışın dışında herhangi bir bedel talep edilmeyecektir.
• Kadın ve 18-30 yaş arası genç (31.03.2006-31.03.1994 arası doğumlular) aday adaylarından belirlenen bağış miktarının 'si, engelli aday adaylarından ise '0 alınacaktır (Sağlık Kurulu Raporunda engel oranı %40 ve üzeri olan engelliler söz konusu bu imkandan istifade edebilecek olup bu kimselerin engelliliğine dair "Sağlık Kurulu Raporu veya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri tarafından verilen "Engelli Kimlik Kartı suretini ibraz etmeleri gerekmektedir).
• Adaylık başvurusunda bulunan kimseden, AFAD Bağış Hesabına yatırılan bağışın, aday olamaması durumunda geri talep etmeyeceğine dair, taahhütname alınıp başvuru formuna eklenecektir (EK:2).
6. ADAY OLAMAYACAKLAR
• Kanuni şartları taşımayanlar,

AK PARTİ tüzüğüne göre yetkili parti disiplin kurullarının kararı ile partimizden ihraç edilenler,
-Tüzüğün 58.maddesine göre ihraç kararı gerektiren bir fill nedeniyle işten el çektirenler,
• Partimiz Milletvekillerinin birinci ve ikinci derece kan ve sıhri hisımları milletvekilinin seçim çevresinden, İl ve İlçe Başkanlarının birinci ve ikinci derece kan ve sıhri hısımları ise il veya ilçe başkanının görev yaptığı il veya ilçeden aday olamazlar.
7. ADAYLIK İÇİN İSTİFASI GEREKENLER
a) Hakimler ve savcılar.
b) Yüksek yargı organları mensupları,
c) Yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, d ) Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri,
e) Kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri,
f) Subaylar ile astsubaylar,
g) Siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri,
h) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankalanı ile üst

32 yıl hapisle aranan cinayet hükümlüsü, sahte kimlikle yakalandı 32 yıl hapisle aranan cinayet hükümlüsü, sahte kimlikle yakalandı

birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar, en geç 1 Aralık 2023 Cuma günü
saat 17.00'ye kadar, 2839 sayılı Kanun'un 18. maddesi uyarınca görevlerinden
ayrılma isteğinde bulunmak zorundadır.
Kamu görevlilerinden emeklilik dilekçesi verip aday olacakların, emeklilik isteğini
belirten dilekçelerini en geç 1 Aralık 2023 Cuma günü saat 17.00'ye kadar vermeleri
gerekmektedir.
8. BAŞVURULARIN GENEL MERKEZE GÖNDERİLMESİ
İl başkanlıklarına yapılan aday adaylığı başvuruları, aşağıdaki şekilde Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığı'na teslim edilecektir.

Yeliz Alagöz

Kaynak: Yeliz Alagöz